SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

FOR

FYNS KARDAN & BREMSECENTER

1.                       Generelt

1.1.                  Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle salg af varer og tjenesteydelse foretaget af Fyns Kardan & Bremsecenter v/Ralf Stolzenbach (herefter sælger), i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2.                  Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre sælger skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2.                       Tilbud og ordrebekræftelse

2.1.                  Sælgers tilbud gælder i 20 dage, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

2.2.                  Sælger forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.

3.                       Priser og betaling - Ejendomsforbehold

3.1.                  Alt salg sker til priser i danske kroner, som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er eksklusiv moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Sælger har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leverede varer svarende til prisforhøjelser foretaget af sælgers underleverandører.

3.2.                  Betaling skal ske netto kontant senest ved levering. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, har sælger ret til at hæve købet eller at opkræve morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned. Sælger har i sådanne situationer endvidere ret til straks og uden yderligere varsel at hæve andre eventuelle aftaler med køber om salg af varer og tjenesteydelser, såfremt disse endnu ikke er leveret til køber.

3.3.                  Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

4.                       Sælgers ydelse

4.1.                  Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og tjenesteydelser. Sælger forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

 

5.                       Leveringstid og -sted for sælgers leverance

5.1.                  Alle oplyste leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, med mindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

5.2.                  Alle leverancer sker "EX-WORKS" (INCOTERMS 2010). Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen og sælger holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt.

5.3.                  Såfremt der aftales andet leveringssted end sælgers forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for købers regning og risiko.

6.                       Forsinkelse

6.1.                  Køber skal straks reklamere skriftligt ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen. Køber skal samtidig give sælger en rimelig frist på mindst 14 dage til at opfylde sine forpligtelser.

6.2.                  Undlader sælger at levere inden for den yderligere frist, som køber har givet i medfør af pkt. 6.1, er køber ved skriftlig meddelelse til sælger berettiget til at hæve købet. Gælder forsinkelsen alene en del af en samlet leverance, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del.

6.3.                  Såfremt køber hæver købet i medfør af afsnit 6.2, har køber krav på erstatning fra sælger for de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af en tilsvarende vare eller tjenesteydelse fra anden side. Erstatning kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance tillagt 10%.

6.4.                  Køber har ikke ret til nogen erstatning eller kompensation som følge af sælgers forsinkelse udover det i afsnit 6.3 anførte.

7.                       Undersøgelsespligt og reklamation

7.1.                  Køber skal straks efter levering foretage en grundig undersøgelse af leverancen, for at sikre sig at leverancen er mangelfri og kontraktmæssig.

7.2.                  Reklamation over mangler, som køber har eller burde have konstateret ved den i pkt. 7.1 nævnte undersøgelse, skal straks fremsættes skriftligt over for sælger og senest 8 dage efter levering. Ved øvrige mangler skal køber reklamere straks efter, at køber har eller burde have opdaget manglen.

7.3.                  Såfremt køber undlader at reklamere i overensstemmelsen med afsnit 7.2, fortaber køber sin ret til at fremsætte krav mod sælger som følge af den pågældende mangel.

7.4.                  Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation over for sælger, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende. Ved reklamation over reparation af køretøjer, er køber dog endvidere alene berettiget til at fremsætte sådanne krav, såfremt køretøjet på reklamationstidspunktet ikke har kørt mere end km 10.000 siden reparationstidspunktet.  

8.                       Mangler

8.1.                  Ved købers rettidige reklamation over mangler i medfør af afsnit 7.2 har sælger ret til at foretage afhjælpning, at foretage omlevering eller give køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Kun såfremt sælger ikke inden for rimelig tid efter købers reklamation har foretaget afhjælpning, omlevering eller givet køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen, har køber ret til at lade afhjælpning foretage af tredjemand eller hæve købet, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

8.2.                  Køber har alene krav på erstatning fra sælger, såfremt køber lader afhjælpning foretage af tredjemand eller hæver aftalen i overensstemmelse med afsnit 8.1. Køber har alene krav på erstatning af de omkostninger, der er medgået til tredjemands afhjælpning af manglen, eller de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af en tilsvarende vare eller tjenesteydelse fra anden side. Erstatning kan dog ikke overstige fakturaværdien af den mangelfulde del af leverancen tillagt 10%.

8.3.                  Køber har ikke ret til nogen erstatning eller kompensation som følge af mangler udover det i afsnit 8.2 anførte.

8.4.                  Hvis køber lader afhjælpning foretage af tredjemand i strid med afsnit 8.1, kan køber ikke kræve sine omkostninger hertil dækket af sælger.

9.                       Ansvarsbegrænsning og ansvar over for tredjemand

9.1.                  Sælger er kun ansvarlig for fejl ved sælgers leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge sælgers eventuelle anvisninger. Sælgers ansvar er begrænset til fejl i sælgers egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse med at sælgers leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. Forandring af eller indgreb i det leverede uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

9.2.                  Sælger er under ingen omstændigheder ansvarslig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori sælgers leverance måtte være indføjet.

9.3.                  Såfremt sælger måtte blive pålagt at betale tredjemand erstatning som følge af leverancen, er køber forpligtet til at godtgøre sælger den del af en sådan erstatning, som måtte overstige fakturaværdien af den pågældende leverance tillagt 10%. Såfremt sælgers erstatningsansvar vedrører forhold, som sælger har fraskrevet sig ansvaret for over for køber, er køber forpligtet til at godtgøre sælger hele den erstatning, som sælger er blevet pålagt at betale til tredjemand.

10.                    Produktansvar

10.1.              Sælger fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til sælgers leverancer. Hvis sælger mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra tredjemand, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert sådant krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod.

11.                    Immaterielle rettigheder og fortrolighed

11.1.              Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sælgers ejendom.

11.2.              Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Uden samtykke fra sælger må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

11.3.              Køber har ikke ret til uden sælgers skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af sælger ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige.

12.                    Force majeure

12.1.              I tilfælde af force majeure fritages en part fra sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger blandt andet, hvor aftalens opfyldelse er blevet væsentlig mere byrdefuld, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende, med mindre det kan påvises, at den pågældende part med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

13.                    Lovvalg og værneting

13.1.              Alle tvister mellem sælger og køber, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole. 

Sandvadvej 22,  5210 Odense NV,  Danmark,  www.kardancenter.dk

Tlf.: 65 94 23 13,  Fax.: 65 94 21 13,  Cvr.:  DK 17 92 97 04

Konto nr.  Sparekassen Kronjylland 6690-0011809421